Ladies European Tour 2011 promo - Gray Bear Tale, Slovakia